Bình đẳng giới và Lập pháp ở Việt Nam (Tự học)
Self-Paced eLearning

Bình đẳng giới và Lập pháp ở Việt Nam (Tự học)

Việc đào tạo giới này sẽ cung cấp cho nhân viên của Chính phủ Việt Nam và Quốc hội những kiến thức và công cụ để phát triển, rà soát, thực hiện và giám sát các kết quả và tác động của luật nhận thức về giới.