+
Filter Calendar
Date(s)sort ascending NAME Location Mode Registration
Wednesday, November 7, 2018 - 09:00 to Tuesday, November 13, 2018 - 17:00
World Bank Health Projects Monitoring and Evaluation Course

This course provides practical tools and approaches to improving the quality of M&E of HNP projects throughout the project cycle including design, implementation and completion.

Washington, DC Face-to-Face
Monday, November 5, 2018 (All day) to Sunday, December 9, 2018 (All day)
Debt Management Performance Assessment (DeMPA) (Facilitated)

The DeMPA tool provides a set of indicators for assessing debt management performance.

Virtual Facilitated
Wednesday, October 3, 2018 (All day) to Tuesday, November 13, 2018 (All day)
Pháp luật và bình đẳng giới ở Việt Nam

Việc đào tạo giới này sẽ cung cấp cho nhân viên của Chính phủ Việt Nam và Quốc hội những kiến thức và công cụ để phát triển, rà soát, thực hiện và giám sát các kết quả và tác động của luật nhận thức về giới.

Virtual Facilitated